Resilience-cecha

Linki do przydatnych programów

Do pobrania

(materiały w pdf - będą pojawiać się pod kolejnymi przyciskami)

Sens seminarium monograficznego: zapoznanie się z zagadnieniem istotnym dla profilaktyki lub resocjalizacji, z uwzględnieniem wymiaru teoretycznego, metodologii i praktyki badawczej.

Zasady zaliczenia ćwiczeń: ocena wynika ze średniej z dwóch cząstek  (sprawdzianu pisemnego i zleconych zadań). Jednak średnia ta jest obniżana za każdą więcej niż jedną nieusprawiedliwioną lub nieuzgodnioną nieobecność (o 1 stopień) lub podwyższana za każde trzy merytoryczne wypowiedzi lub samodzielne zreferowanie uzgodnionego wcześniej zagadnienia (o 1 stopień). Ostatecznie - tak obliczona baza będzie zaokrąglana do pół stopnia.

Praca kontrolna: krótki tekst lub plakat prezentujący własne badania związane z tematem seminarium. Schemat teoria-metodologia-wyniki-dyskusja-literatura (w stylu APA). Jeśli program nie przewiduje pracy kontrolnej, to tekst lub plakat traktowany jest jako zadanie zlecone.

Informacje i materiały dla wszystkich - niezależnie od formuły studiów

Informacje dla studiów licencjackich

W ramach seminarium monograficznego (semestr zimowy 2022/23) będziemy zajmować się bardzo istotnym wątkiem z punktu widzenia resocjalizacji - ciemną triadą osobowości. Będziemy analizować przejawy, istotę, mechanizmy neurobiologiczne, uwarunkowania społeczne, możliwości korygowania oraz korelacje z poziomem niematerialnych kapitałów człowieka

 

Zadanie badawcze: w indywidualnym rozliczeniu będzie polegało na przebadaniu specjalnie opracowaną ankietą elektroniczną przynajmniej 10 osób w wieku do od 18 do 30 lat (w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn) a po zsumowaniu danych od całej grupy opracowanie przydzielonego wycinka tematycznego.

 

Przygotowanie teoretyczne: na początek należy przygotować pojęcie "ciemnej triady" (psychopatia, narcyzm, makiawelizm) oraz pojęcia kapitałów psychologicznego, kulturowego i społecznego.

 

Przygotowanie metodologiczne: na początek pojęcia zmienna, wskaźnik, problem, hipoteza, metoda badawcza, populacja i próba.

 

Przygotowanie praktyczne: na początek obsługa arkusza kalkulacyjnego jako bazy danych empirycznych.