W ramach seminarium monograficznego (2021) będziemy zajmować się bardzo istotnym wątkiem z punktu widzenia resocjalizacji i profilaktyki, jakim jest samokontrola i jej deficyty. Będziemy analizować przejawy, istotę, mechanizm neurobioologiczny, uwarunkowania społeczne, możliwości korygowania.

 

Zadanie badawcze: w indywidualnym rozliczeniu będzie polegało na przebadaniu specjalnie opracowaną ankietą elektroniczną przynajmniej 10 osób w wieku do od 18 do 30 lat a po zsumowaniu danych od całej grupy opracowanie przydzielonego wycinka tematycznego.

 

Przygotowanie teoretyczne: na początek na podstawie DSM-5 opisać ADHD, ODD, CD, ASPD oraz na podstawie teorii Gottfredsona i Hirschi'ego relację samokontroli do przestępczości, a na podstawie koncepcji Pulkkinen relacje samokontroli do kariery życiowej.

 

Przygotowanie metodologiczne: na początek pojęcia zmienna, wskaźnik, problem, hipoteza, metoda badawcza, populacja i próba.

 

Przygotowanie praktyczne: na początek obsługa arkusza kalkulacyjnego jako bazy danych empirycznych.

 

 

Informacje dla studiów licencjackich

Informacje i materiały dla wszystkich - niezależnie od formuły studiów

Sens seminarium monograficznego: zapoznanie się z zagadnieniem istotnym dla profilaktyki lub resocjalizacji, z uwzględnieniem wymiaru teoretycznego, metodologii i praktyki badawczej.

Zasady zaliczenia ćwiczeń: ocena wynika ze średniej z dwóch cząstek  (sprawdzianu pisemnego i zleconych zadań). Jednak średnia ta jest obniżana za każdą więcej niż jedną nieusprawiedliwioną lub nieuzgodnioną nieobecność (o 1 stopień) lub podwyższana za każde trzy merytoryczne wypowiedzi lub samodzielne zreferowanie uzgodnionego wcześniej zagadnienia (o 1 stopień). Ostatecznie - tak obliczona baza będzie zaokrąglana do pół stopnia.

Praca kontrolna: krótki tekst lub plakat prezentujący własne badania związane z tematem seminarium. Schemat teoria-metodologia-wyniki-dyskusja-literatura (w stylu APA). Jeśli program nie przewiduje pracy kontrolnej, to tekst lub plakat traktowany jest jako zadanie zlecone.

Informacje dla studiów magisterskich

W ramach seminarium będziemy się zajmować adaptacją młodzieży akademickiej w warunkach pandemii COVID. Opracujemy narzędzie badawcze, które posłuży do oceny poziomu tej adaptacji i efektywności radzenia sobie z obciążeniami związanymi z pandemią. Sprawdzimy w badaniach od czego ta adaptacja zależy.

 

Zadanie badawcze: w indywidualnym rozliczeniu będzie polegało na przebadaniu ankietą elektroniczną przynajmniej 10 studentów w wieku od 19 do 30 lat a po zsumowaniu danych od całej grupy opracowanie przydzielonego wycinka tematycznego. Termin zadania do połowy kwietnia (Jeśli Państwo chcecie w kwietniu zakończyć nasz przedmiot).

 

Przygotowanie teoretyczne: na początek zasobowa teoria stresu Hobfolla i teoria stresu Lazarusa oraz koncepcja resilience (znana już zapewne). Wykorzystamy też materiał z poprzedmiego seminarium (wsparcie i kapitał społeczny). Weźmiemy pod uwagę koncepcję hipersensytywności Aaron i może uważności (pomoże nam w tym higiena pracy).

 

 

Do pobrania (materiały w pdf)

WWO-wrażliwość

Linki do przydatnych programów

MAGISTERSKIE - ankieta do przeprowadzenia na zaliczenie - kliknij by wejść do formularza (link podałem też w mailu przez USOSa)

Coping - radzenie sobie

Resilience-cecha