Filmy - 1

Filmy - 2

Dla studiów licencjackich

Informacje i materiały dla  wszystkich - niezależnie od formuły studiów

Dla studiów magisterskich

 

Zasady zaliczenia ćwiczeń: ocena wynika ze średniej z dwóch cząstek  (sprawdzianu lub pracy pisemnej oraz zadań domowych). Jednak średnia ta jest obniżana za każdą więcej niż jedną nieusprawiedliwioną lub nieuzgodnioną nieobecność (o 1 stopień) lub podwyższana za trzy merytoryczne wypowiedzi lub samodzielne zreferowanie uzgodnionego zagadnienia (o 1 stopień). Ostatecznie - tak obliczona baza będzie zaokrąglana do pół stopnia.

Praca kontrolna (jeśli program studiów ją przewiduje) lub praca pisemna (jako alternatywa sprawdzianu) mają charakter badawczy. Badania są treściowo związane z tematyką przedmiotu. Raport w konwencji plakatu naukowego (w skróconej formie - teoria, metodologia, wyniki, dyskusja, literatura wg systemu APA).

Wrażliwość

Uważność

Teoria zasobowa

Resilience

Wsparcie, kapitał społeczny

Biologia i psychologia stresu

Stres zawodowy i wypalenie

Relaksacja / uważność

Kompetencje emocjonalne i społeczne

Aktywność fizyczna i dieta

Radzenie sobie - coping

Kompetencje społeczne

i asertywność

Badania na zaliczenie październik 2021 - link do ankiety